โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
Navamindarajudis Thaksin School Songkhla
ภาคเรียนที่/Semester 1 ปีการศึกษา/Year 2559

รหัสนักเรียน/Student ID
รหัสผ่าน/Passwordปรับปรุง/Update 19/08/2559
[1278/8167]
Bookmark2551 Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  phothasoft@gmail.com [V15.07.06]